Общи условия

Настоящите общи условия ce oтнacят дo използването на yeб caйт elida.bg, собственост на „Елида“ ЕООД, както и за използването на услуги, предлагани от“Елида“ ЕООД
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни:
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Елида“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (наричан още ИЗПЪЛНИТЕЛ), и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (наричани още ВЪЗЛОЖИТЕЛИ), на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Дружество: „Елида“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Хан Аспарух 54
Телефон: +359 893 333 070
Уеб сайт: https://elida.bg/
Надзорни органи:
[1] Дружество: Комисия за Защита на Лични Данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Телефон: 02/ 915 3 518
Уеб сайт: www.cpdp.bg
[2] Дружество: Комисия за Защита на Потребителите
Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
Адрес за кореспонденция: гр.София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
Тел.: 02/933 0565
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram